Koncepcja pracy Przedszkola Gminnego w Dukli

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Gminnego w Dukli

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka mieści się w dwóch odrębnych budynkach. Budynek przy ulicy Trakt Węgierski 38a mieści 5 sal, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 4 lat, zaplecze socjalne z kuchnią. Jest to nowopowstały budynek oddany do użytku we wrześniu 2017 roku.

W budynku na ulicy Kościuszki mieści się 6 sal gdzie uczęszczają starsze dzieci 5 i 6 letnie.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie Dukla oraz pozostałe miejscowości naszej gminy. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, gimnastyki rytmiki i tańca w wychowaniu przedszkolnym

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe do spraw: ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, promocji przedszkola, d.s. współpracy ze środowiskiem lokalnym

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN

Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesu wspomagania oraz edukacji dzieci.

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra i zła. Pełni również funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

CELE PRACY PRZEDSZKOLA:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka , a także udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, w tym języka obcego nowożytnego. A także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowanką atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 1. Metody czynne:

– metoda samodzielnych doświadczeń,

– metoda kierowania własną działalnością dziecka,

– metoda zadań stawianych dziecku,

– metoda ćwiczeń utrwalających,

2. Metody oglądowe:

– obserwacja i pokaz,

– osobisty przykład nauczyciela,

– udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie działa literackie, koncerty muzyczne).

3. Metody słowne:

– rozmowy,

– opowiadania,

– zagadki,

– objaśnienia i instrukcje,

– sposoby społecznego porozumiewania się,

– metody żywego słowa,.

4. Metody nowatorskie:

– twórcze metody aktywności ruchowej : Orffa, Labana, Kniessów,

– metoda dobrego Startu M. Bogdanowicz,

– metodyka nauczania matematyki eg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

– aktywne słuchanie muzyki poważnej,

– technika twórczego myślenia.

Realizacja innowacji programowej „Słyszę uczę się mówić”

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się również w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych . do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski środowisko naturalne, np. akcja Sprzątanie Świata, Święto Niezapominajki, zbiórka baterii i nakrętek.

KALENDARZ IMPREZ I OKOLICZNOŚCI

 • Akcja Sprzątanie Świata,
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Dzień Przedszkolaka,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Wigilia,
 • Bal Karnawałowy,
 • Święto Babci i Dziadka,
 • Turniej sportowy,
 • Święto Flagi Narodowej
 • Piknik Rodzinny – Święto Rodziców połączone z Dniem Dziecka,
 • Spotkanie ze sztuką (teatrzyki przedszkolne, wyjazdy do teatru, kina)
 • Wycieczki krajobrazowo- poznawcze.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez stronę internetową.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Dziecko kończące przedszkole posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć;
KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2023/2024
 1. Promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci.
 2. Stwarzanie okazji do ekspresji i inwencji twórczej poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne (ograniczenie prac na gotowych kartach pracy – kserówki).
 3. Rozwiązywanie na bieżąco problemów dydaktyczno- wychowawczych przy wsparciu specjalistów tj. psychologa, logopedy, pedagoga i pedagoga specjalnego a także przy współpracy z instytucjami zewnętrznymi na rzecz zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
 4. Kontynuowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnie do rozpoznanych potrzeb, tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Kategorie

Ostatnie wpisy