Program Profilaktyczny Przedszkola Gminnego w Dukli

 

 

Program Profilaktyczny Przedszkola Gminnego w Dukli

 

Program przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22.11.2017r.

 

  Opracowany  w oparciu o:

 1.Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego   w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej…Dz.U.rok2017 pozycja 1642.

 

 

PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 

 1. WSTĘP
 2. CELE PROGRAMU
 3. ADRESACI PROGRAMU
 4. BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
 5. CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH
 6. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
 7. NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU

 

I WSTĘP

Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak   i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

 

Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

 

Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

 

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw  i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

 

II CELE PROGRAMU

Cele główne programu:

 1. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Cele szczegółowe programu:

 1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
 2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
 3. Rozróżnianie dobra od zła.
 4. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
 5. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.
 6. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.
 7. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
 8. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
 9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 10. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
 11. Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.
 12. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
 13. Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.
 14. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci internet.

 

III ADRESACI PROGRAMU 

 

 • dzieci 3,4,5,6 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
 • nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
 • inne osoby związane z placówką

 

IV BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU 

 1. BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
 2. PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
 3. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
 4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
 5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 6. PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW
 7. AGRESJA I PRZEMOC
 8. DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM

 

CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

 

 

Nazwa bloku tematycznego

 

Zamierzone cele operacyjne

Dziecko:

 

1. Bezpieczeństwo na co dzień

– rozumie pojęcie bezpieczeństwo;

– reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;

– wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania;

– wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców / opiekunów;

– zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;

– rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze;

– stosuje się do sygnalizacji świetlnej;

– wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112);

– orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta);

– zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne;

– przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy);

– stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek

– porusza się w miejscach dozwolonych;

– nie oddala się samo od grupy przedszkolnej;

– nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem i in.;

– przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje;

– wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;

– samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny;

– gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w miarę możliwości);

­– wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła

 

 

2. Piramida zdrowego żywienia

– poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra);

– orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko         i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);

– dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą;

– wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne);

– podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu = przeziębianie się);

– zna umiar w jedzeniu (nie objada się);

– przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;

– myje owoce i warzywa przed spożyciem.

 

 

3. Higieniczny tryb życia

– rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia;

– wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny;

– stosuje higienę na co dzień:

* myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;

* dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel, używanie kosmetyków);

* dba o czystość ubrania / bielizny;

* używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;

* utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np. sprząta po sobie);

* zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu);

* rozumie istotę wypoczynku;

* wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;

* podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych;

* uczy się podstawowych umiejętności relaksacji                    i odprężenia (higiena psychiczna);

* wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;

* zasłania usta podczas kaszlu / kichania;

* unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;

* wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach.

 

 

4. Ruch w życiu człowieka

 

– rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;

– posługuje się pojęciem zdrowie;

wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;

– bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;

– uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.);

– ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;

– dba o prawidłową postawę ciała;

– chodzi na spacery;

– wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu

 

 

 

5. Zagrożenia ze środowiska przyrodniczego

– wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;

– nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;

– wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt;

– zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia;

– orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np.         o terenie strzeżonym przez psa;

– zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);

– nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia;

– wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

– rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.

 

 

6. Przedszkole bez nałogów

– jest świadome niebezpieczeństw związanych                        z uzależnieniami / nałogami;

– prezentuje właściwą postawę PRZECIW;

– orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od czegoś (zna ich niekorzystny wpływ na organizm);

– wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

– wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, internet, telewizja);

– nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność);

– nie jest podatne na wpływ reklam (tzw. ukryte programy) oraz osób mających złe zamiary

 

 

7. Agresja i przemoc

– zna pojęcia: agresja i przemoc;

– umie nazwać swoje uczucia;

– odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);

– uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?);

– bierze udział w zajęciach odreagowywania złości, np.:

* ludzik złości

* skrzynia złości (z gazetami)

* rysunek złości

* tabliczka złości, itp.

– potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);

– podaje sposoby na pokonanie złości;

– reaguje na różne formy agresji i przemocy;

– orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;

– uczy się być asertywne;

– rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;

– wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;

– przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;

– stara się być przyjazne dla otoczenia

 

8. Dziecko w świecie wirtualnym – zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);

– korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych;

– nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw;

– zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego – nierzeczywistego);

– nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych

– dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

 

 

 

 

 

VI METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

                                                                                                   

 1. METODY

 – podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i inne)

– problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry     dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)

– praktyczne ( ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.)

– eksponujące (np. film, ekspozycja i in.)

– programowane (z użyciem np. komputera i projektora)

 

 1. FORMY

 – indywidualne

– zespołowe

– grupowe (jednolite / zróżnicowane)

Kategorie

Ostatnie wpisy