Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola Gminnego w Dukli na rok szkolny 2019/2020

22 lut

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2018/2019

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2015-2013 które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci zamieszkałe na terenie gminy Dukla,
 • dzieci 3, 4, 5, 6 letnie (urodzone w latach 2016-2013),
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  Przedszkola Gminnego w Dukli. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach obserwatora.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu  nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się  na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, pobierają wniosek w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola wypełniają go i po podpisaniu przez obojga rodziców składają w przedszkolu.

W postępowaniu rekrutacyjnym do  przedszkola obowiązują:

 • ­    kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
 • ­    kryteria samorządowe określone w uchwale organu prowadzącego

 

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

 

L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe
1. Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

10
2. Niepełnosprawność kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

10
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

10
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

10
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

 

 

10
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

10
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).

 

10
 Kryteria samorządowe
1. Kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego 10
2. Kandydaci, których oboje rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub studiują w formie dziennych studiów stacjonarnych, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne

 

 załącznik:

1)       przy umowie o pracę lub umowie cywilno- prawnej: zaświadczenie z zakładu pracy,

2)       studia dzienne: zaświadczenie z uczelni,

3)       działalność gospodarcza: aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

4)       działalność rolnicza: potwierdzenie opłacania składek do KRUS

9
3. Kandydaci, których jedno z rodziców, bądź prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w formie dziennych studiów stacjonarnych, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne

 

załącznik:

1)       przy umowie o pracę lub umowie cywilno- prawnej: zaświadczenie z zakładu pracy,

2)       studia dzienne: zaświadczenie z uczelni,

3)       działalność gospodarcza: aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

4)       działalność rolnicza: potwierdzenie opłacania składek do KRUS

5
4. Kandydat posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do uczęszczania do przedszkola

 

załącznik: Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

2

 

5. Czas pobytu kandydata w przedszkolu:

od 7godz. do 9,5 godz.

od 5 do 7 h

 

 

8

 

4

6. Dochód na osobę w rodzinie kandydata:

1)       do 50% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

2)        od 51 do 75% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3)       powyżej 75% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

załącznik: oświadczenie o dochodach

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączą do wniosku  potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych i samorządowych

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Burmistrz,  w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale organu prowadzącego.

 

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna:

  • przyjmuje dziecko, do przedszkola jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • wnieść skargę na rozstrzygniecie dyrektora w przedmiocie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola do sadu administracyjnego.