KONKURS FOTOGRAFICZNY “PRZEDSZKOLAK W TLE DUKIELSKIEGO KRAJOBRAZU”

10 paź

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków,
a w szczególności ich rodziców, do wzięcia udziału
w pierwszym przedszkolnym konkursie fotograficznym,
który został ogłoszony ze względu na przypadający
20 października „Dzień Krajobrazu”.

Zadaniem konkursowym jest uwiecznienie swojego
dziecka na tle dukielskiego krajobrazu.
Poprzez dukielski krajobraz rozumieć możemy
całą naszą piękną dukielszczyznę oraz sąsiednie miejscowości.
Zachęcamy do wspólnych spacerów, wycieczek, podczas których
będzie można uwiecznić w obiektywie aparatu
piękno naszej najbliższej okolicy.

REGULAMIN KONKURSU „PRZEDSZKOLAK W TLE DUKIELSKIEGO KRAJOBRAZU”

I. Przepisy ogólne:

  1. Organizatorem konkursu jest:
      Przedszkole Gminne w Dukli
    ul. Trakt Węgierski 38A
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
     z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
  3. Celem konkursu jest: 

–  upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
–  rozbudzenie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania,
–  próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na własną miejscowość.
– wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem.

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z Przedszkola Gminnego w Dukli.

II. Przepisy dotyczące prac:

2.1. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 fotografię.

2.2. Fotografię należy dostarczyć w postaci odbitki formatu 10 cm x 15 cm oraz przesłać zdjęcie w wersji elektronicznej na adres  e-mail: konkursprzedszkole@onet.pl  (w celu zamieszczenia zdjęć na stronie internetowej placówki oraz w dukielskim miesięczniku DPS).
 
2.3. Fotografię należy dostarczyć do nauczycielek poszczególnych grup.

2.4. Praca powinna zostać oznaczona na odwrocie (metryczką napisaną czytelnie): imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej oraz tytuł zdjęcia.

2.5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

2.6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

2.7. Konkurs trwa od 08.10.2019 do 31.10.2019 r.

2.8. Rozwiązanie konkursu nastąpi 07.11.2019, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.przedszkoledukla.eu  w zakładce aktualności.

2.9. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy, każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom a zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodą rzeczową.

2.10. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie  

2.11. Organizator powołuje jury konkursowe, które wyłoni I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. 

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs:

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej placówki, oraz w lokalnej gazecie „DPS”. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego, w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a o ochronie danych osobowych.

Termin: do 31 października 2019

Koordynatorzy: Anna Buczyńska-Pac, Alicja Jaworska, Mariola Gajek, Karolina Szczurek