Odpłatności

07 sie

Zasady odpłatności

w Przedszkolu Gminnym w Dukli.

w roku szkolnym 2018/19.

1.Odpłatności należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca.

NR KONTA 34 8642 1096 2010 9600 5394 0007

2.Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę. (Kodeks Cywilny art. 481)

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

3.Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w postaci odpisu w następnym miesiącu po podliczeniu frekwencji.

4.Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

I Opłata za żywienie

  1. Śniadanie-1,50 zł
  2. II śniadanie(owoc) (kwota 0,60 zł wliczona w obiad)
  3. Obiad – 3,00 zł
  4. Podwieczorek – 1,50 zł

Opłata miesięczna za żywienie to stawka dzienna pomnożona przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu np.

  1. 6,00 zł x 20 dni = 120 zł (3 posiłki- śniadanie+ obiad+ podwieczorek)
  2. 4,50 zł x 20 dni =90 zł (2 posiłki- śniadanie+ obiad lub podwieczorek)
  3. 3,00 zł x 20 dni =60 zł (1 posiłek- obiad)

II oplata godzinowa

To ilość godzin zdeklarowanych przez rodziców pomnożona przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

5.Opłata za jedną godzinę wynosi 1 zł np. 2 godz. x 20 dni = 40zł

6.Świadczenie udzielane przez przedszkole jest bezpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin) określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz. U. 2009 r. Nr.4, poz. 17)

7.W naszym przedszkolu zajęcia bezpłatne realizowane są od 9-14.

8.Za świadczenie przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Rada Miejska w Dukli uchwaliła opłatę za jedną godzinę realizacji zajęć w wysokości 1 zł.

(uchwała nr LIV/356/18 Rady Miejskiej w  Dukli.)

9.Dzieci 6- letnie zwolnione są z opłat za przedszkole. Podstawa prawna z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw .

Dz. U. z dnia 2016. Poz. 1985.